Tingsryds baptistförsamlings historia och utveckling

Tingsryds Baptistförsamling bildades den 6 mars 1927 av nio medlemmar och till föreståndare valdes Gustav Lundé. Tidigare hade det förekommit viss verksamhet som utpost till Växjö.

Gudstjänsterna hölls i Lundés fastighet på Järnvägsgatan 9.

Medlemsantalet ökade och i oktober 1932 invigdes församlingens nya lokal -Elimkapellet – på Värendsgatan 9. Då hade församlingen 23 medlemmar.  De följande åren tillkom många nya medllemmar – på två år döptes 69 personer – men alla blev inte medlemmar i Tingsryd utan också i Urshult och Linneryd där nya församlingar bildades. 1945 bildades ny församling i Vermanshult då också några flyttade sitt medlemskap dit.

Medlemsantalet varierade sedan mellan 55-75 under -50 och -60 talet för att mot slutet av -70 talet börja öka genom dop och inflyttning och 1980 var antalet medlemmar 90. Pastor och föreståndare under denna tid var Conrad Bjurlid.  Denna utveckling har glädjande nog fortsatt – vid milleniumskiftet 126 och 2017 är medlemsantalet 166.

Som ett resultat av fler medlemmar började 1983-1984 samtal om ny kyrka aktualiseras och drivande i detta projekt var Bo Köllerfors och församlingens pastor Peter Fridhagen.

Tidigt i planeringen gick tankarna till 88:an –f.d. läkarbostaden till sjukstugan, men nu en populär  fritidsgård och allaktivitetshus. Det blev ett visst motstånd  men när tankarna om öppen kyrka och konsertlokal  presenterades försvann tveksamheten och tomten på 3.500 kvm. kunde köpas av kommunen.  Först skissades lite på att bygga ihop det nya med befintlig byggnad men tidigt insåg man att det var klokaste att riva 88:an och bygga nytt. Huset plockades ner för hand –spikar drogs ut från brädorna och det blev auktion på byggnadsmaterialet med Tingsrydsbördige Börje Erdtman som auktionsropare.

Församlingens äldste och yngste medlemmar – Otto Pettersson och Daniel Köllerfors- tog första spadtaget till Söderportkykan den 21 augusti 1988 och den 20 augusti 1989 var det invigning.

Tidigt i planeringen kom tankar om förskola  och förfrågan skickades till Tingsryds kommun om det fanns intresse. Efter positivt svar satte planeringen igång och med hjälp i uppstarten av FVBU – en förening som driver kristna förskolor- öppnade Söderportkyrkans Daghem– numera Sörgårdens Förskola – i augusti 1989.

Förfrågan gjordes också till kommunen om det fanns intresse för en bollhall på 180 kvm som ev. också skulle kunna byggas. Beskedet från dåvarande fritidsnämnden var att det fanns behov och att ett investeringsbidrag på 75% av produktionskostnaden i så fall skulle beviljas.

Genom avtalen med Tingsryds kommun och därigenom fasta hyresintäkter beslutade församlingen att bygga även bollhall. Vid början av planeringen beräknades att en kostnad på 3 milj. var vad församlingens ekonomi skulle klara av – slutnotan blev (delvis p.g.a. ovanstående) 6,7 milj.

 

Målsättningen  var – en byggnad där alla ska känna sig välkomna – en byggnad för hela bygden men framför allt en byggnad som får vara ett redskap till att göra Jesus känd, trodd och älskad.

 

 

Församlingen har under alla år förutom arbetet och verksamheten i bygden haft stort intresse och gjort stora satsningar på mission i andra länder – detta har varit möjligt genom stabil ekonomi genom ansvarstagande medlemmar.

Sång och musik har också under alla år varit ett av församlingens kännetecken och haft stor plats i gudstänster och sammankomster.

Efter 28 år kan konstateras att väldigt många – kanske alla – Tingsrydsbor har en relation till Söderportkyrkan.

Gudstjänster, Alpha, Sörgården, övrigt barn o ungdomsarbete, Konsertföreningens abonnemangskonserter, föreningsmöten eller bollhall.

Den del av målsättningen som består i en byggnad för hela bygden har förverkligats, församlingens medlemsantal har ökat, men kvar står uppdraget och målsättningen att göra Jesus alltmer känd för alla i vår bygd.